REGULAMIN UCZESTNICTWA W TRENINGU KARATE SHINKYOKUSHIN Podlaskiego Klubu Sportowego "NA SZCZYT"

 

I Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Regulamin uczestnictwa w treningach,” zwany dalej "Regulaminem", obowiązuje wszystkich członków PODLASKIEGO KLUBU SPORTOWEGO " NA SZCZYT ".
 2. Niniejszy Regulamin automatycznie obowiązuje wszystkich członków, osoby należące do zrzeszonej jednostki organizacyjnej wymienionej w § 1 w tym m.in.: uczestników zajęć rekreacyjnych lub sportowych, oraz organizatorów zajęć, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy.

II Warunki przyjęcia na treningi

 • 2

Kandydat do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych lub sportowych, zwanych dalej "treningami", zgłasza organizatorowi zajęć, zwanym dalej "organizatorem" chęć swojego udział w treningach określonej grupy.

 • 3
 1. Kandydat do uczestnictwa w treningach, zwany dalej "kandydatem" zostaje zapisany na listę kandydatów przez organizatora. Rodzaj grupy dostosowany jest do wieku, stażu członkowskiego i poziomu zaawansowania kandydata.
 2. Kandydat ma prawo uczestniczyć w zajęciach innych grup, o podobnym stażu i poziomie zaawansowania, w ramach składki członkowskiej za dany sezon.
 • 4

Kandydat zostaje poinformowany przez upoważnionego przedstawiciela lub pracownika organizatora, o warunkach organizacyjno-finansowych uczestnictwa w treningach oraz o rodzaju i charakterze treningów.

 • 5
 1. Na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych, kandydat zostaje poinformowany przez prowadzącego treningi zwanego dalej "instruktorem" o treści Regulaminu, o organizacji zajęć, oraz o prawach i obowiązkach uczestnika treningów. Zostaje szczegółowo zapoznany z obowiązującymi regułami i zasadami organizacyjnymi, szkoleniowymi i dyscyplinarnymi, obowiązującymi na treningach oraz o przysługujących mu prawach i obowiązkach, określonych w statucie, regulaminach i zarządzeniach organizatora.
 2. Kandydat otrzymuje do wypełnienia deklarację członkowską organizatora zwaną dalej "deklaracją".
 3. Statut, regulaminy i zarządzenia organizatora są dostępne dla wszystkich zainteresowanych u instruktora prowadzącego treningi oraz w siedzibie organizatora w godzinach ich działalności, a także, na internetowych stronach organizatora.
 • 6

Kandydat składa deklarację członkowską organizatora, bezpośrednio w biurze organizatora lub za pośrednictwem instruktora, prowadzącego treningi.

 1. Deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełnione, zgodnie z przepisami RODO, i podpisana przez kandydata.
 2. W przypadku, kiedy kandydat jest niepełnoletni, deklarację musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny kandydata.
 3. Warunkiem udziału kandydata w zajęciach jest uzyskanie orzeczenia lekarza, potwierdzającego dobry stan zdrowia kandydata i dopuszczające go do udziału w zajęciach karate.
 4. Warunkiem udziału kandydata w zajęciach grup zaawansowanych oraz wyczynowych, jest uzyskanie orzeczenia lekarza sportowego, potwierdzającego jego dobry stan zdrowia i dopuszczającego go do udziału w specjalistycznych treningach, egzaminach oraz zawodach sportowych.
 5. Uczestnik treningów grup zaawansowanych i wyczynowych, zobowiązany jest do udziału w okresowych badaniach lekarskich i uaktualniania orzeczeń medycznych.
 6. Zgodnie ze statutem i aktualnym zarządzeniem organizatora w sprawie składki członkowskiej na dany sezon, kandydat ma obowiązek terminowego uiszczania składek członkowskich.
 7. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek kandydata lub jego pełnomocnika, organizator treningów, może zwolnić kandydata z obowiązku uiszczenia pełnej składki członkowskiej klubu lub jej części w danym roku szkoleniowym.
 • 7

Kandydat zostaje dopuszczony przez organizatora do uczestnictwa w treningach po spełnieniu wymagań określonych w paragrafach §3, §4, §5, §6, oraz §8, §10 i §11 lub §12 tego Regulaminu.

 • 8

Uczestnik treningów zwany dalej "uczestnikiem" jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków przez organizatora na zasadach ogólnych.

 • 9

Uczestnik powinien być dodatkowo ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia z tytułu udziału w zagranicznych: zawodach sportowych, seminariach szkoleniowych, egzaminach mistrzowskich lub obozach sportowo-szkoleniowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • 10
 1. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczania składek członkowskich oraz opłat w trybie, terminach i wysokości określonych przez organizatora.

 

 

 1. Organizator i Związek wskazuje, że dane osobowe uczestnika pełnoletniego i niepełnoletniego takie jak imię, nazwisko, przynależność klubowa i wizerunek może być przetwarzane (tj. zbierane, utrwalane, udostępniane, upubliczniane) przez organizatora w celach informacyjnych, reklamowych i sprawozdawczych. Wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby promocyjne organizatora.

 

 

 1. Klub jest administratorem danych osobowych uczestników treningów, zawodników, sędziów, instruktorów i trenerów w zakresie w jakim przetwarza ich dane osobowe.

 

III Strój treningowy i ochraniacze

 • 11

Uczestnik treningów grup początkujących, zobowiązany jest do posiadania czystego i schludnego sportowego stroju (dres, getry, podkoszulek bawełniany lub karate-gi), klapek, ręcznika i osobistych środków czystości.

 • 12

Uczestnik treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, zobowiązany jest do posiadania czystego i kompletnego stroju do ćwiczeń - "karate-gi", klapek, ręcznika i osobistych środków czystości.

 • 13
 1. Pas do karate-gi wolno nosić tylko zgodny z nadanym stopniem.
 • 14

Noszenie na treningu biżuterii i ozdób jest wzbronione.

 • 15

Uczestnik treningów na grupach zaawansowanych lub wyczynowych jest zobowiązany do zaopatrzenia się w komplet osobistych ochraniaczy oraz ich posiadania i używania w czasie treningów.

 • 16

W skład obowiązkowego kompletu osobistych ochraniaczy wchodzą: dwa ochraniacze na stopę i goleń, dwa napięstniki, wkładka do ust, chroniąca zęby, w przypadku chłopców i mężczyzn - ochraniacz na genitalia czyli "suspensorium", a w przypadku dziewcząt i kobiet ochraniacz na klatkę piersiową .

Warunki udziału w ćwiczeniach z partnerem i w walce sparingowej

 • 17

Uczestnik treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, który ukończył 8 lat, musi być świadomy ryzyka, wynikającego z brania udziału w ćwiczeniach z partnerem lub w kontaktowych walkach sparingowych zwanych dalej "sparingiem". Uczestnik powinien znać i rozumieć reguły, zasady bezpieczeństwa oraz przepisy odnoszące się do ww. ćwiczeń i sparingów i je przestrzegać.

 • 18

Każdy uczestnik treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, który ukończył 8 lat, bierze dobrowolnie udział w ćwiczeniach z innym partnerem lub w sparingu.

 • 19

W przypadku podjęcia decyzji przez uczestnika treningu grupy średnio-zaawansowanej, zaawansowanej lub wyczynowej, który ukończył 8 lat, o udziale w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu, ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki karate przez siebie lub partnera i w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec organizatorów, ich zarządów, właścicieli, sędziów, trenerów, instruktorów, pracowników, wolontariuszy, przedstawicieli, członków, autoryzowanych i zaproszonych gości, w związku z ewentualnie zaistniałym wypadkiem.

 • 20
 1. Na wezwanie instruktora do ubrania ochraniaczy, każdy uczestnik treningu ma obowiązek ubrać komplet ochraniaczy.
 2. Warunkiem przystąpienia do ćwiczenia z partnerem jest posiadanie kompletu osobistych ochraniaczy.
 3. W przypadku braku posiadania kompletu osobistych ochraniaczy, lub braku jednej z jego części, uczestnik jest zobowiązany zgłosić ten fakt instruktorowi i ćwiczyć indywidualnie.
 4. Za rozmiar ochraniaczy, ich stan techniczny, niekompletność oraz czystość- pełną odpowiedzialność ponosi ich użytkownik.
 • 21
 1. Warunkiem przystąpienia do sparingów uczestnika treningu jest dodatkowe posiadanie przez niego kasku ochronnego na głowie.
 2. Warunkiem przystąpienia do sparingów, uczestnika treningu w wieku od 8 do 14 lat, jest dodatkowe ubranie przez niego: na głowę kasku ochronnego z kratką oraz na korpus standardowego ochraniacza (hogo).
 3. W przypadku odmowy ubrania kasku na głowę lub standardowego ochraniacza (hogo) na korpus, uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w sparingu.
 4. Kaski ochronne na głowę oraz ochraniacze hogo powinny znajdować się w dyspozycji instruktora.
 • 22

Każdy uczestnik treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, może odmówić udziału w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu.

 • 23

Każdy uczestnik treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych może w dowolnym momencie przerwać ćwiczenie z partnerem lub udział w sparingu.

 • 24
 1. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik treningu powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości. Instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy uczestnikowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W przypadku bolesnych dolegliwości, odczuwanych po wyjściu z treningu, jego uczestnik powinien pilnie zgłosić się do lekarza. Powinien też poinformować instruktora lub organizatora o tym fakcie, celem uzyskania pomocy i sporządzenia stosownego protokołu.

 

Etykieta Dojo

 • 25
 1. Etykieta "Dojo" (miejsca treningu) jest zbiorem zasad, regulujących zachowanie się uczestnika w miejscu treningu karate i poza nim. Zawiera przysięgę, zasady etyczne oraz ceremoniał, charakterystyczny dla treningów karate.
 2. Uczestnik treningu jest zobowiązany do przestrzegania etykiety Dojo.
 3. Wejście do Dojo - to nie tylko wejście do budynku czy na salę, ale także wejście do miejsca, gdzie obowiązuje dyscyplina i idea doskonalenia się w aspekcie psychicznym i fizycznym4. Wchodząc do Dojo należy wykonać ukłon w pozycji stojącej, (nogi połączone są piętami, wyprostowane dłonie przy udach, pochylamy głowę w milczeniu)
 4. Następnie należy pozdrowić będących w środku uczestników głośnym okrzykiem "Osu" , przyjmując pozycję zasadniczą "fudo-dachi".
 5. Ukłony (oddawanie honorów) są zewnętrzną oznaką dyscypliny, kultury osobistej i wzajemnego poszanowania.
 6. Bezpośrednio przed rozpoczęciem treningu, uczestnicy (uczniowie), ustawiają się w szeregi według posiadanych stopni- od prawego, twarzą w kierunku instruktora. W przypadku równych stopni obowiązuje zasada senioratu (decyduje data wcześniejszego zdania egzaminu na stopień kyu/dan, pełniona funkcja lub oczywista różnicy wieku między uczestnikami).
 7. W trakcie całego treningu, obowiązuje cisza i podporządkowanie uczestników komendom i poleceniom instruktora prowadzącego trening.
 8. Na komendę "seiza" (usiądźcie) wszyscy siadają, przyklękując najpierw na lewe, a potem na prawe kolano, siadają pośladkami na piętach, a zaciśnięte pięści kładą na pachwinach, ręce mają lekko ugięte w łokciach. Plecy trzymają wyprostowane, kolana rozchylone na szerokość barków.
 9. Prowadzący trening instruktor siada naprzeciw rzędu. Asystent instruktora lub najstarszy stopniem uczeń ("Sempai"), w ramach ceremonii, wydaje komendy, rozpoczynające lub kończące trening.
 10. Na komendę "Mokuso" uczestnicy zamykają oczy i spokojnie oddychając, przygotowują się do udziału w treningu. Na komendę "Mokuso-yame" uczestnicy otwierają oczy. Następnie prowadzący ceremonię podaje komendę: "Shihan, Sensei lub Sempai- ni- rei" (ukłon dla instruktora z użyciem tytułu, posiadanego przez instruktora). Wtedy wszyscy kłaniają się instruktorowi, kładąc pięści, kostkami skierowanymi do ziemi, z głośnym okrzykiem "Osu"!
 11. Po ceremonii otwarcia, uczestnicy treningu czekają na polecenie instruktora.
 12. Osoba spóźniona, po wejściu na salę, siada w pozycji "seiza" i czeka na decyzję instruktora. Siadać należy twarzą do ściany przy wejściu.
 13. Do instruktora nie wolno zwracać się po imieniu. W zależności od posiadanego przez niego stopnia, zwracamy się do niego używając odpowiedniego tytułu w języku japońskim.
 14. Instruktor posiadający stopień mistrzowski od 5 dana wzwyż, nosi tytuł "Shihan" (mistrz), od 3 do 4 dana "Sensei" (nauczyciel). Do posiadacza 1 oraz 2 dana i wyższego stopnia uczniowskiego należy zwracać się per "Sempai ".
 15. Rozmawiając z instruktorem lub posiadaczem starszego stopnia należy stać w pozycji zasadniczej ("fudo-dachi"). Przed i po każdej rozmowie należy ukłonić się z użyciem słowa "Osu"!
 16. Przed i po każdym wspólnym ćwiczeniu lub walce, należy ukłonić się partnerowi.
 17. W czasie treningu kategorycznie nie wolno opuszczać sali bez zezwolenia instruktora.
 18. Po zakończeniu treningu, wychodząc z sali, należy przepuścić przodem instruktora i posiadaczy starszych stopni. Tą samą zasadę stosuje się w szatni, umywalni i na całym terenie Dojo.
 19. W czasie treningu osobom w ubraniach cywilnych nie wolno przebywać na terenie Dojo, za wyjątkiem gości zaproszonych przez instruktora.
 20. Nie należy przynosić na trening wartościowych rzeczy. Za pozostawienie ich w szatni, pełne ryzyko i konsekwencje ponosi ich właściciel.
 21. Palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków, tzw. „dopalaczy” i środków dopingujących na terenie Dojo, jest surowo zabronione.

 

 • 26
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Zarządu Związku oraz organizatora.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego uchwalenia.