STATUT z dnia 21.01.2020 roku

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

 • 1.

Stowarzyszenie Podlaski Klub Sportowy „Na Szczyt” zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mieszkańców Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 • 2.

Siedziba Stowarzyszenia i jego władz mieści się pod adresem: ul. Marczukowska 6 lok. 101,
15 - 724 Białystok.

 

 • 3.
 1. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na obszarze województwa podlaskiego.
 2. Realizując swe cele Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie reprezentuje interesy swoich członków oraz może na podstawie umów reprezentować w statutowym zakresie interesy osób nie będących członkami Stowarzyszenia.

 

 • 4.
 1. Okres funkcjonowania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
 2. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia należy do Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

 • 5.
 1. Stowarzyszenie działa w oparciu o zapisy ustawy o Sporcie, ustawy Prawo o stowarzyszeniach i postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie w związku z realizacją swych statutowych celów może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Stowarzyszenia. Władzami tych jednostek są władze Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania.
 5. Stowarzyszenie może posługiwać się logotypami, używać pieczęci, posiadać odznaki organizacyjne oraz wydawać komunikaty i publikacje, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 • 6.
 1. Celem działalności Stowarzyszenia jest:
 • realizacja zadań w zakresie sportu, wszelkich form aktywności fizycznej, które wpływają na wypracowanie, poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej uczestników, osiąganie wyników sportowych na wszelkich poziomach oraz rozwój stosunków społecznych,

inicjowanie i kierowanie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju oświaty, kultury, nauki, turystyki, sportu i rekreacji,

 • wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 • inspirowanie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i podmiotami, których pomoc organizacyjna i finansowa może przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia,
 • działania na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej, popieranie i wspomaganie inicjatyw młodzieży, ludzi starszych, działania na rzecz integracji międzypokoleniowej,
 • wypoczynek dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji profilaktycznych, zdrowotnych, integracyjnych i rehabilitacji,
 • inspirowanie do działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy,
 • działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym,
 • wpierania działań na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • poprawa standardu życia, szczególnie społeczności wiejskiej i małych miast,
 • pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturalnej oraz kultu religijnego,
 • realizowanie innych wniosków i postulatów Członków Stowarzyszenia, w granicach dozwolonych prawem.

 

 1. Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:
 • współpracę i współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami kultury, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi,
 • współpracę z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
 • wymianę młodzieży,
 • reprezentowanie członków wobec innych podmiotów w zakresie koordynowanej przez Stowarzyszenie wspólnej polityki gospodarczej, społecznej, kulturalnej, oświatowej, wspieranie działalności sportowej oraz dziedzictwa narodowego i kulturowego,
 • wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne członków realizujących cele statutowe Stowarzyszenia,
 • promowanie i wdrażanie działań w dziedzinie ekologii,
 • organizowanie pojedynczych oraz cyklicznych imprez rekreacyjno - sportowych, edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych, organizowanie zawodów, konkursów, innych form spędzania wolnego czasu,
 • pozyskiwanie środków oraz podejmowanie działań zmierzających do uczestnictwa w projektach finansujących cele zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia, w tym środków pomocowych samorządowych (gminnych, powiatowych) i krajowych, a także międzynarodowych instytucji finansowych Unii Europejskiej,
 • promocję prowadzonej przez członków działalności, pozyskiwanie inwestorów dla realizowanych przez Członków i Stowarzyszenie wspólnych przedsięwzięć,
 • wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych, informowanie społeczności lokalnych o celach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia,
 • podejmowanie działań organizacyjnych i inwestycyjnych mających na celu zrównoważony rozwój członków oraz rozwój przedsiębiorczości na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia,
 • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno - gospodarczemu rozwojowi społeczności objętych działaniem członków Stowarzyszenia,
 • wspieranie i popieranie przedsięwzięć, organizacji lub osób działających zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia,
 • organizację szkoleń, seminariów, udział w wystawach, targach, oraz prezentacjach,
 • inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 1. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy przedstawicieli członków, może jednak zatrudniać pracowników do wykonywania poszczególnych zadań na podstawie umów cywilno - prawnych lub umów o pracę na zasadach umocowanych prawnie.
 2. W celu prowadzenia inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych Stowarzyszenie może zawierać we własnym imieniu i w imieniu członków porozumienia z osobami fizycznymi, samorządami, innymi osobami prawnymi oraz innymi podmiotami.

 

 • 7.

Stowarzyszenie realizując swoje cele nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest organizacją pożytku publicznego.

 

Rozdział II

 

Członkowie Stowarzyszenia

 

 • 8.
 1. Członkowie Klubu dzielą się na:
  a) zwyczajnych,
 1. b) uczestników,
 2. c) honorowych,
 3. d) wspierających.
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel RP, uznający cele Stowarzyszenia i popierający jego działania.
 2. Wolę przystąpienia do Stowarzyszenia wyraża się poprzez złożenie do Zarządu pisemnej deklaracji członkowskiej.
 3. Członkowie założyciele Stowarzyszenia, którzy podczas posiedzenia założycielskiego Stowarzyszenia wyrażą wolę jego założenia – uzyskują członkostwo z chwilą uzyskania przez Stowarzyszenie osobowości prawnej.
 4. Nabycie praw i obowiązków członka Stowarzyszenia następuje poprzez podjęcie uchwały przez Zarząd o przyjęciu do Stowarzyszenia.

 

 • 9.

Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w pracach Walnego Zebrania Członków osobiście.

 

 • 10.
 1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia przez Zarząd następuje wskutek:
 • rezygnacji członka, wyrażonej w formie pisemnego oświadczenia,
 • wykluczenia członka w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu:
 1. za działalność sprzeczną ze statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 2. za działalność na szkodę Stowarzyszenia,
 3. za zaleganie z zapłatą składki członkowskiej, przez co najmniej 2 lata.
 • śmierci członka Stowarzyszenia.
 1. Zarząd może zawiesić członka w prawach w związku z zaleganiem z zapłatą składki członkowskiej za okres 1 roku.

 

 • 11.
 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
 • wybierać władze Stowarzyszenia oraz brać udział w innych głosowaniach,
 • zabierać głos we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, wysuwać postulaty, formułować wnioski,
 • brać udział w zebraniach, naradach, imprezach oraz korzystać ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia,
 • składać do Walnego Zebrania Członków skargi na działalność Zarządu,
 • nosić odznaki Stowarzyszenia,
 • korzystać z bezpłatnej pomocy i doradztwa Stowarzyszenia.
 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
 • aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych,
 • regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.
 1. Przestrzegać przepisów statutu i innych uchwał władz Stowarzyszenia.

 

 • 12.
 1. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele - za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji w trybie określonym w ust. 1, w szczególności osoby będące zawodnikami Klubu, szkolące się w Klubie oraz reprezentujące Klub w zawodach sportowych.
 2. Członkowie uczestnicy mogą brać udział w Zabraniu Walnym, jednak bez prawa głosu.

 

 • 13.

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

 

 • 14.

Członkami wspierającymi mogą być osoby, które wspierają działalność stowarzyszenia i złożą deklarację członkowską.

 

Rozdział III

 

Władze Stowarzyszenia

 

 • 15.
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (Zebranie),
 • Zarząd Stowarzyszenia (Zarząd),
 • Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia (Komisja).
 1. Do podstawowych obowiązków członków organów Stowarzyszenia należy promowanie Stowarzyszenia, przyczynianie się do pozyskiwania środków na jego działalność, wspomaganie realizacji jego celów statutowych, przestrzeganie postanowień Statutu oraz aktywny udział
  w pracach jego organów.

 

 • 16.
 1. Uchwały organów władzy Stowarzyszenia podejmowane są na posiedzeniach tych organów.
 2. Władze Stowarzyszenia zwołuje się poprzez zaproszenia Członków do udziału w posiedzeniu (poinformowanie), najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Członkowie mogą być poinformowani osobiście, listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Posiedzenie organu Stowarzyszenia może się odbyć bez formalnego zwołania jeżeli uczestniczy w nim
  ¾ członków tego organu.
 3. Uchwały organów władzy Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło co najmniej 50% członków tych organów,
  w tym Przewodniczący organu lub Zastępca Przewodniczącego.
 4. Organ władzy Stowarzyszenia może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 5. Głos stanowiący w organach władzy Stowarzyszenia mają jego członkowie zwyczajni.
 6. W wypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego organu Stowarzyszenia.
 7. Uchwały organów Stowarzyszenia podpisuje przewodniczący organu Stowarzyszenia.
 8. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej powołuje się na 3-letnie kadencje.
 9. Pomimo upływu kadencji dotychczasowi członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje do czasu powołania składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej nowej kadencji.

 

Walne Zebranie Członków

 

 • 17.
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Każdemu Członkowi Zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.

 

 • 18.
 1. Walne Zebranie Członków odbywa się przynajmniej raz w roku, a zwołuje je Zarząd z własnej inicjatywy.
 2. Termin, miejsce i projekt porządku obrad Walnego Zebrania Członków zwołanego w trybie określonym w ust. 1 ustala Zarząd.
 3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek złożony, przez co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna na pisemny wniosek złożony, przez co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
 4. Termin, miejsce i projekt porządku obrad Walnego Zebrania Członków zwołanego w trybie określonym w ust. 3 ustala Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 5. Jeśli w pierwszym terminie, na który zwołano posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia stawiło się mniej niż 50% członków tego organu, osoba kierująca tym organem wyznacza drugi termin posiedzenia, późniejszy od pierwszego o co najmniej jedną godzinę.
  W takiej sytuacji, uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia mogą być podejmowane, jeśli w głosowaniu uczestniczyło co najmniej 30% członków tego organu.
 6. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków otwiera przewodniczący organu Stowarzyszenia, który zwołał posiedzenie.
 7. W posiedzeniu Walnego Zebrania Członków uczestniczą członkowie, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz inne zaproszone przez władze Stowarzyszenia osoby.

 

 • 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem
do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:

 

 • dokonywanie wyboru Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 • dokonywanie wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków,
 • dokonywanie wyboru pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • odwoływanie oraz dokonywanie zmian i uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia w trybie przewidzianym dla ich wyboru,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
 • uchwalanie rocznego planu finansowego Stowarzyszenia,
 • uchwalanie zmian w Statucie lub nowego Statutu bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków,
 • uchwalanie wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia, innych niż składki, świadczeń finansowych przez członków Stowarzyszenia,
 • decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i podziale jego mienia na cele zgodne ze Statutem,
 • podejmowanie wszelkich działań i czynności niezbędnych do realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
 • podejmowanie uchwał w sprawach wnioskowanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.

 

Zarząd

 

 • 20.
 1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
 2. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 8 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Wybór członków Zarządu następuje łącznie lub pojedynczo.
 4. Zarząd lub jego poszczególnych członków można odwołać w każdym czasie.
 5. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes.
 6. Oświadczenia woli oraz wszelkie dokumenty, na mocy, których Stowarzyszenie zaciąga zobowiązania majątkowe wobec osób trzecich podpisuje dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
 7. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za Stowarzyszenie dokonuje Prezes Zarządu.
 8. Zarząd obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany.

 

 • 21.
 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek rezygnacji członka z funkcji, odwołania lub jego śmierci.
 • Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia:
 1. Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia jest dopuszczalna w każdym czasie i może być złożona w formie pisemnej bądź elektronicznej do Zarządu stowarzyszenia.
  • Odwołanie z funkcji Członka Zarządu:
 2. osoba wchodząca w skład Zarządu może być zawieszona w czynnościach lub odwołana
  z jego składu przez Walne Zebranie Członków, jeżeli nie wykonuje swoich obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, nie wykonuje uchwał organów Stowarzyszenia bądź w inny sposób zawiodła zaufanie członków Stowarzyszenia. Wniosek o odwołanie Członka Zarządu może złożyć każdy Członek Zwyczajny Stowarzyszenia w formie ustnej lub pisemnej podczas Walnego Zebrania Członków Odwołanie Członka Zarządu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 1. W razie zmniejszenia liczby członków Zarządu Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. W przypadku odwołania członka Zarządu, wyboru uzupełniającego dokonuje się na tym samym posiedzeniu.
 1. Odwołanie całego Zarządu:
 2. Zarząd może zostać odwołany, jeżeli nie wykonuje swoich obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, nie wykonuje uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, nie składa stosownych sprawozdań, nie otrzyma absolutorium bądź
  w inny sposób zawiedzie zaufanie członków Stowarzyszenia.
 3. Zarząd może być również odwołany na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia po stwierdzeniu rażących uchybień w jego pracy.
 4. odwołanie Zarządu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do Komisji Rewizyjnej
  i jej Członków.

 

 

 • 22.
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub członka Zarządu.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez członków Zarządu.

 

 • 23.

Do kompetencji Zarządu należy:

 

 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i przedstawianie sprawozdań z ich wykonania,
 • zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków, w tym przygotowywanie projektów uchwał we wszystkich sprawach należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków,
 • określanie kierunków działania Stowarzyszenia,
 • ustalanie zasad gospodarowania mieniem Stowarzyszenia,
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 • nabywanie i zbywanie przez Stowarzyszenie nieruchomości,
 • zatwierdzanie logo Stowarzyszenia oraz wzoru pieczęci używanej przez Stowarzyszenie,
 • wykonywanie planu finansowego Stowarzyszenia,
 • zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
 • prowadzenie spraw Stowarzyszenia,
 • delegowanie reprezentantów do organów organizacji działających na podstawie umów i porozumień zawartych przez Stowarzyszenie,
 • powoływanie i odwoływanie głównego księgowego Stowarzyszenia,
 • prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia,
 • uchwalanie i dokonywanie zmian w regulaminie prac władz Stowarzyszenia.

 

Komisja Rewizyjna

 

 • 24.
 1. Organem kontroli i nadzoru wewnętrznego jest Komisja Rewizyjna.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby wybierane przez Walne Zebranie Członków spośród członków.
 3. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany.
 4. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie.
 5. Komisję Rewizyjną lub poszczególnych jej członków można odwołać w każdym czasie na podstawie § 19. pkt 4.

 

 • 25.
 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na rok.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek członka Komisji, Prezesa Zarządu lub 1/3 członków Stowarzyszenia.
 3. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez członków Komisji.

 

 • 26.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

 • kontrola zgodności działań władz Stowarzyszenia ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 • kontrola działalności Zarządu w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,
 • kontrola wykonywania planu finansowego przez Zarząd,
 • opiniowanie projektu planu finansowego i projektów przedsięwzięć finansowych o wartości ustalonej przez Walne Zebranie Członków,
 • składanie sprawozdań z wykonywania planu finansowego i wnioskowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział IV

 

Majątek i finanse Stowarzyszenia

 

 • 27.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy uchwalony przez Zarząd

 

 • 28.
 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą w szczególności:
 • ruchomości i inne prawa majątkowe,
 • środki pieniężne.
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
 • ze składek członkowskich,
 • z innych świadczeń finansowych wnoszonych przez członków,
 • z darowizn (pieniężne i rzeczowe),
 • ze sponsoringu,
 • z dotacji, grantów, subwencji itp.,
 • ze spadków, zapisów i nawiązek,
 • z odsetek bankowych,
 • ze zbiórek publicznych i ofiarności publicznej,
 • z innych przewidzianych prawem źródeł.
 1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów wydatkuje się na realizację celów Stowarzyszenia, z poszanowaniem woli spadkodawców lub darczyńców.
 3. Środki wypracowane w związku z prowadzoną działalnością dochodową przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

 

 • 29.
 1. Sposób, termin zapłaty oraz wysokość składek członkowskich ustalane są rokrocznie przez Zebranie Walne najpóźniej do 31 sierpnia każdego roku.
 2. Na wniosek członka Stowarzyszenia Zarząd może zawiesić obowiązek zapłaty składki członkowskiej.
 3. Na wniosek członka Stowarzyszenia Zarząd może rozłożyć na raty zapłatę składki członkowskiej i innych świadczeń członkowskich na rzecz Stowarzyszenia, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy, umorzyć składkę lub świadczenia w części lub w całości.

 

 

 

 

 • 30.
 1. W szczególnych przypadkach członkom Stowarzyszenia może przysługiwać zwrot poniesionych niektórych  kosztów w związku z realizacją zadań statutowych Stowarzyszenia.
 2. Kosztami mogą być: koszty dojazdu komunikacją publiczną, miejską lub własnym środkiem transportu, koszty noclegu, ustawowe diety, inne uzasadnione.
 3. Zwrot kosztów może nastąpić na pisemny wniosek Członka z dołączeniem niezbędnych dowodów poniesionych kosztów – faktury, rachunki, paragony, bilety, delegacje, inne.
 4. Decyzję o zwrocie kosztów podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.
 5. Okres złożenia wniosku o zwrot kosztów wynosi do 30 dni od daty ich zajścia.
 6. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić w terminie określonym przez Zarząd, nie dłuższym jednak niż 30 dni od podjęcia decyzji.
 7. Zarząd ma prawo odmówić zwrotu poniesionych kosztów w przypadku uznania ich za bezzasadne i niecelowe lub z powodu braku środków w Stowarzyszeniu.

 

 

Rozdział V

 

Postanowienia końcowe

 

 • 31.
 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych prawem przewidzianych przypadkach, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W przypadku braku powyższego quorum Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może odbyć się w wyznaczonym drugim terminie, na którym uchwały zapadają większością głosów bez względu na liczbę obecnych na spotkaniu.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa zasady likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wybiera likwidatora.
 3. Do obowiązków likwidatora należy przeprowadzenie kontroli dokumentacji Stowarzyszenia, ustalenie stanu majątku oraz opracowanie i realizowanie planu likwidacji po jego zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.
 4. Obowiązkiem likwidatora jest ponadto przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
 5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.
 6. Pozostałe obowiązki likwidatora określają odrębne przepisy.

 

 • 32.

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Statutu stosuje się odpowiednie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.