Informacje na temat zasad udziału członków klubu w egzaminach uczniowskich w sezonie 2019/2020

 

1. Uczniowie naszego klubu zdają egzaminy z dotychczas nauczanego materiału - zgodnie z wymaganiami
szkoleniowymi i egzaminacyjnymi Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai w dwóch sesjach:

-zimowej ( styczeń )

-letniej ( czerwiec )

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:  
- posiadanie  aktualnej indywidualnej licencji członkowskiej PFKS ( EKO ), 
- okazanie instruktorowi dowodu wpłaty raty za udział w zajęciach w miesiącu, w którym przypada egzamin. 
- posiadanie opłaconych treningowych składek członkowskich za poprzednie miesiące, 
- złożenie "Zgłoszenia do udziału w egzaminie" na ręce instruktora, 
- okazanie instruktorowi dowodu wpłaty za udział w egzaminie - PRZELANEJ NA KONTO KLUBU, z dopiskiem „za egzamin”. 

3. W całej Polsce obowiązują jednakowe opłaty egzaminacyjne w wysokości:

4. Po zdaniu egzaminu, uczniowie otrzymują z rąk instruktora oficjalny certyfikat potwierdzający uzyskany stopień.

5. Uczniowie w porozumieniu z instruktorem, mogą zdawać egzaminy w innych terminach ( np. ze względu na chorobę lub poprawkę).

6. Egzamin poprawkowy nie wymaga nowej opłaty.

7. Egzaminy nie są obowiązkowe. Osoby, które nie zdają testu, biorą normalnie udział w zajęciach.

8. Osoby początkujące nie muszą mieć kimona na egzaminie.